Банар

Банар

Страны проживания: Вьетнам
Регион проживания: Азия

Банары, бана, народ группы кхмеров горных во Уъетнаме (провинции Зялай — Контум , Нгиабинь и Фукхань). Количество 160 тыс. человек. Включают субэтнические группы ронгао, голар, золанг, бонам, тола, крем и др.. Говорят на языке баннер. Диалекты : алаконг, баннер, бонам (баннер), рэнгао, голар, ёлонг, контум, кре (м), тола. Распространен также уъетнамская язык. Письменность на основе латинского алфавита.

Основные занятия — подсечно -огневое ручное или поливное пашенное земледелие (рис, кукуруза, батат, хлопок, конопля, овощи), животноводство ( буйволы, быки, козы, птица), охота и собирательство. Традиционные ремесла — плетение, гончарство, производство сельскохозяйственных орудий.

Поселения — деревни, обнесенные частоколом. Жилье — палевый, трэхкамерное, встречаются длинные дома для родственных групп в несколько десятков человек. В центре поселения — общинный дом (Ронг), украшенный богатой резьбой с трапециевидным крышей, место народных собраний .

Традиционная мужская одежда — набедренная повязка из Френеля и вышивкой, жилет, женская — длинная юбка с вышивкой и кофта. Украшения — многочисленные ожерелья, браслеты, серьги, кольца. Характерен обычай подпиливанием и чернения зубов.

Основная пища — блюда из риса, батата, маниока и овощей. Мясо едят по праздникам.

Традиционная форма социальной организации — соседская община с выборным старейшиной. Семья малая, Брак патрылакальный, число родства билатеральный.

Традиционная религия — анимизм, тотемизм, аграрные культы; часть баннер была обращена в христианство . Богатый фольклор (мифы, легенды, сказки, героический эпос), особенно музыкальный.

 

Банар

Краіны пражывання: У’етнам
Рэгіён пражывання: Азія

БАНАР, бана, народ групы кхмераў горных ва У’етнаме (правінцыі Зялай-Контум, Нгіабінь і Фукхань). Колькасць 160 тыс. чалавек. Уключаюць субэтнічэскіе групы ронгао, голар, золанг, бонам, тола, крэм і інш. Кажуць на мове банар. Дыялекты: алаконг, банар, бонам (банар), рэнгао, голар, ёлонг, контум, крэ(м), тола. Распаўсюджаны таксама у’етнамская мова. Пісьменнасць на аснове лацінскага алфавіту.

Асноўныя заняткі — падсечна-агнявое ручное ці паліўнае ральнічае земляробства (рыс, кукуруза, батат, бавоўна, каноплі, гародніна), жывёлагадоўля (туры, быкі, козы, птушка), паляванне і збіральніцтва. Традыцыйныя рамёствы — пляценне, ганчарства, вытворчасць сельскагаспадарчых прылад.

Селішчы — вёскі, абнесеныя частаколам. Жыллё — палевае, трэхкамерное, сустракаюцца доўгія хаты для роднасных груп у некалькі дзясяткаў чалавек. У цэнтры селішча — супольная хата (ронг), упрыгожаны багатай разьбой з трапецападобным дахам, месца народных збораў.

Традыцыйная мужчынская адзежа — насцегнавая павязка з фрэнэлямі і гафтам, камізэлька, жаночая — доўгая спадніца з гафтам і кофта. Упрыгожванні — шматлікія каралі, бранзалеты, завушніцы, кольцы. Характэрны звычай падпілоўвання і чарненні зубоў.

Асноўная ежа — стравы з рысу, батата, маніёку і гародніны. Мяса ядуць па святах.

Традыцыйная форма сацыяльнай арганізацыі — суседская абшчына з выбарным старэйшынай. Сям’я малая, Шлюб патрылакальный, лік сваяцтва білатэральны.

Традыцыйная рэлігія — анімізм, татэмізм, аграрныя культы; частка банар была звернутая ў хрысціянства. Багаты фальклор (міфы, легенды, казкі, гераічны эпас), асабліва музычны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code